Tagged: chống DDoS

0

Lệnh kiểm tra server VPS khi bị tấn công DDoS

– Đếm lượng connection vào Port 80: netstat -n | grep :80 |wc -l – Kiểm tra số lượng connection đang ở trạng thái SYN_RECV: netstat -n | grep :80 | grep SYN_RECV|wc -l – Hiển thị tất cả các IP đang kết nối và số lượng kết nối từ...